ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

с. Кушугум,

Запорізька обл.                                                                                                                                            10.04.2024

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (Публічною офертою та Публічним договором) від фізичної особи-підприємця КОРОНЕЦЬ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ, який діє на підставі Виписки з ЄДР юр.осіб, ФОП та ГФ  № 2000800010001006052  від 15.09.2023р. (в подальшому «Виконавець»), укласти цей Договір про надання послуг (в подальшому «Договір») на встановлених Виконавцем умовах з будь-якою особою, яка виявила такий намір (в подальшому «Замовник»).

Згідно із ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови Публічної оферти та Договору є однаковими для всіх споживачів. Оплата Послуг за реквізитами, що вказані в Договорі, є акцептом даної Публічної оферти, що прирівнюється до укладення Договору на умовах викладених нижче по тексту. Договір вважається укладеним в порядку ст. ст. 638, 642 Цивільного кодексу України. З моменту здійснення Вами (Замовником) дій, спрямованих на отримання Послуг, що передбачені розділом 3 Договору, Ви підтверджуєте, що умови та порядок надання Послуг Вам зрозумілі, Ви їх приймаєте і надаєте повну та безумовну згоду з умовами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій особі, у відповідності зі ст. 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним Публічний договір про надання Послуг на умовах, що викладені у даному Договорі.

1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених цим Договором.

1.3. Linktrust (далі - Вебплатформа) - вебсервіс інструментів для СЕО-спеціалістів.

1.4. Обліковий запис - створений Замовником обліковий запис Користувача (юзера) на Вебплатформі, який є сукупністю інформації про останнього, необхідних для отримання ним Послуг, відповідно до умов цього Договору, а саме: авторизації (автентифікації), налаштувань, статистичних показників та іншої подібної інформації.

1.5. Дані - будь-які інформаційні матеріали, завантажені/створені Замовником на Вебплатформу у різних формах: тексти, таблиці та ін., що передаються з метою отримання послуг;

1.6. Тариф - погоджений Сторонами об’єм, термін та ціна надання Послуг, які надаються Виконавцем Замовнику, умови якого визначені на Сайті.

1.7.  Сайт - https://linktrust.com.ua/ 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується відповідно до обраного Тарифу та на підставі оплати від Замовника надати послуги з оброблення даних, отриманих від останнього, шляхом надання доступу до Вебплатформи (далі - Послуги), а Замовник зобов'язується оплатити Виконавцеві надані Послуги в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені цим Договором.

3.  ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту сукупного вчинення Замовником наступних дій:

3.1.1. реєстрація на Сайті;

3.1.2. оплата Замовником послуг Виконавця.

3.2. Договір починає діяти з дати отримання Виконавцем повної оплати, в обумовленому Сторонами розмірі, відповідно до обраного Тарифу.

4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціна визначається на Сайті відповідного до обраного Тарифу за 30 днів його використання з моменту оплати.

4.2. Замовник здійснює оплату Послуг Виконавця безготівково, шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця, який вказаний у реквізитах до цього Договору. При оплаті послуг Замовник повинен врахувати вартість послуг банку (комісію), обов’язок оплати якої належить Замовнику.

4.2.1. Оплата послуг може здійснюватись і за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

4.3. Оплата здійснюється в національній валюті – гривня, у формі повної попередньої оплати.

4.4. Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. у разі необхідності проконсультувати щодо Тарифів;

5.1.2. запропонувати Замовнику обрати Тариф;

5.1.3. після завершення строку дії Тарифу, поновлювати доступ до Вебплатформи відповідно до оплати Послуг Замовником;

5.1.4. у випадку технічного збою роботи Вебплатформи, Виконавець зобовʼязаний здійснити дії для відновлення надання послуг протягом 48 годин з моменту отримання заявки (повідомлення) від Замовника. У випадку, якщо відновлення надання послуг триває більше 48 годин з моменту отримання заявки, Виконавець відшкодовує вартість Тарифу на баланс Замовника пропорційно до невикористаних днів.

5.1.5. надати Послуги Замовнику відповідно до умов цього Договору.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. змінити/відкликати Публічну оферту;

5.2.2. вносити зміни/доповнення в цей Договір;

5.2.4. змінити ціни, Тарифи на Послуги без погодження із Замовником;

5.2.5. вимагати від Замовника дотримання умов цього Договору;

5.2.6. відмовити Замовнику в укладенні цього Договору в разі відсутності технічної можливості надати Замовнику Послуги, які ним запитуються;

5.2.7. надати безкоштовний доступ до Тарифу “Базовий” відповідно до його умов;

5.2.8. відмовити Замовнику в наданні Послуг у разі порушення Замовником умов цього Договору до моменту усунення ним таких порушень. В т.ч. призупинити доступ Вебплатформи у випадку несвоєчасної оплати Тарифу Замовником;

5.2.9. у разі порушення умов цього Договору достроково розірвати його в будь-який момент без зазначення підстав;

5.2.10. протягом 14 робочих днів з моменту отримання заяви від Виконавця про розірвання Договору та заяви на повернення коштів, здійснити таке повернення за невикористані Послуги Замовником пропорційно до залишку на балансі;

5.2.11. надавати Послуги самостійно або із залученням третіх осіб;

5.2.12. використовувати передані Замовником назву, торговельну марку (знак для товарів і послуг), логотип, фірмовий стиль, символіку з метою розміщення на сайті, портфоліо, соцмережах задля реклами своїх послуг;

5.2.13. здійснювати інші права згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.

5.3. Замовник зобов’язаний:

5.3.1. своєчасно оплачувати Послуги Виконавця на умовах цього Договору.

5.3.2. дотримуватись правил та умов визначених обраним Тарифом;

5.3.3. не продавати, не передавати доступи до свого облікового запису, без письмової згоди на це Виконавця;

5.3.4. не додавати користувачів, домени, які є громадянами або місцезнаходження яких, знаходиться на території республіки білорусь, російської федерації;

5.3.5. не завантажувати на Вебплатформу наступного виду Дані: порнографічного характеру, масових розсилок, рекламних кампаній, в т.ч політичної реклами, інформації, яка спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами міжнародного права;

5.3.6. зареєструвати лише 1 акаунт на Вебплатформі. У випадку створення Замовником більше 1 акаунту, Виконавець має право заблокувати доступ до таких акаунтів;

5.3.7. не порушувати прав інтелектуальної власності третіх осіб;  

5.3.8. нести відповідальність у зв’язку із порушенням положень цього Договору.

5.4. Замовник має право: 

5.4.1. обрати Тариф;

5.4.2. змінити оплачений Тариф і перейти з придбаного на інші види з оплатою нового Тарифу зі збереженням залишку попереднього Тарифу.

5.4.3. користуватись Технічною підтримкою.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.

6.3. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за перебої в постачанні електроенергії, якість інтернет-зв’язку Замовника.

6.5. У випадку порушення Замовником умов цього Договору, Виконавець не несе відповідальності за своїми зобов’язаннями.

6.6. За порушення строків оплати, передбачених цим Договором, Виконавець має /право призупинити надання послуг для Замовника, анулювати токени, припинити доступ до облікового запису.

6.7. Суперечки, які виникають між Сторонами цього Договору вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди підлягають розгляду відповідно до чинного законодавства України.

6.8. Замовник гарантує, що у випадку завантаження об’єктів права інтелектуальної власності на Вебплатформу всі майнові авторські та майнові суміжні права на них, не порушують відповідних майнових прав третіх осіб, вільні від будь-яких вимог, претензій чи позовів (надалі – «Вимоги») третіх осіб. Якщо Виконавцю будуть пред’явлені Вимоги третіх осіб, через порушення відповідних майнових авторських та/або суміжних прав третіх осіб у зв’язку з використанням Об’єктів права інтелектуальної власності (або їх окремої частини), Замовник зобов’язаний протягом всього строку дії авторських та суміжних прав, визначеного законодавством України, сприяти та вживати всі необхідні заходи направлені на врегулювання таких Вимог третіх осіб самостійно і за власний рахунок, а також компенсувати усі збитки, які були завдані Виконавцю внаслідок пред’явлення Вимог третіми особами.

6.9. Положення пункту 6.8 розповсюджуються по аналогії щодо вимог третіх осіб (в т.ч. державних органів, банківських установ) та компенсації збитків на Дані, які завантажуються Замовником. Замовник гарантує, що він має право на їх використання та оброблення, отримав всі необхідні дозволи. В т.ч. гарантує відсутність своїх звʼязків з контрагентами з недружніх країн (рф та рб) або субʼєктами, які повʼязані чи потенційно можуть бути повʼязані з фінансуванням тероризму.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань згідно цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком дій непереборної сили (форс-мажорні обставини), які виникли після укладення цього Договору, в результаті подій, які Сторона не могла передбачити (карантин, пожежа, повінь, землетрус, військові дії, громадські заворушення, дії третіх осіб, перерви в електропостачанні та у роботі комунікацій, які використовуються для надання Послуг тощо), не дозволяючи виконати Сторонам свої зобов’язання (у т.ч. дистанційно або через мережу Інтернет), безпосередньо вплинули на виконання умов Договору та не могли бути усунені розумними діями Сторін.

7.2. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили. Сторона, яка у вказаний строк не повідомила іншу Сторону про настання обставин непереборної сили, позбавляється права посилатись на них.

7.3. Строк виконання зобов’язань продовжується на відповідний період, протягом якого діяли форс-мажорні обставини. Достатнім доказом існування таких обставин є довідка місцевого органу самоврядування або сертифікат Торгово-промислової палати регіону фактичного місцезнаходження відповідної Сторони.

7.4. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Замовника від здійснення оплати за Послуги, наданих до їх виникнення та відмови Виконавця від надання Послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.

7.5. Сторони усвідомлюють, що Договір укладено під час дії воєнного стану в Україні.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

8.1. Договір набуває чинності з моменту виконання Замовником дій, визначених розділом 3 Договору, у т.ч. з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, визначеного Розділом 10 цього Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

8.2. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання Послуг Замовнику у разі:

- невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, в т.ч. у випадку порушення строків оплати, передбачених в Розділі 4 цього Договору;

- при додані Даних, які походять, ідентифікуються, та/чи користувачів, які є громадянами або місцезнаходження яких, знаходиться на території республіки білорусь, російської федерації;

- поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами міжнародного права;

- передачі доступу до облікового запису третім особам;

Причини, викладені в цьому пункті, не є вичерпними.

8.3. У випадку розірвання Договору відповідно до п.8.2. Договору, Замовник має право на одностороннє зарахування штрафних санкцій з Виконавця, передбачених Розділом 6 Договору.

8.4. Замовник може проявити ініціативу щодо розірвання цього Договору в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Виконавця шляхом написання заяви.

8.5. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін. Залишок коштів, зарахованих до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Виконавця, може бути утриманий останнім в розмірі штрафних санкцій. При цьому, це не звільняє Замовника оплатити Послуги, які були надані Виконавцем, але не оплачені першим, у сумі, яка вказана Виконавцем.

8.6. Зміни/доповнення до Договору вносяться Виконавцем та набувають чинності з моменту розміщення на Сайті нової редакції Договору. Замовник погоджується та приймає зміни/доповнення до Договору безумовно та беззастережно.

8.7. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується отриманням доступу до Вебплатформи та/або Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – «Акт»), що підписується Сторонами або їх уповноваженими на це представниками.

8.8. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:

·        Замовник в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за які була внесена оплата;

·       Замовник не скористався Послугами Виконавця з власної ініціативи в оплачений період (на 366 день з дня оплати).

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Можлива недійсність однієї або більше умов цього Договору не призводить до недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

9.2. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, він погоджується з ними, приймає їх безумовно, беззастережно та в повному обсязі.

9.3. Акцептуючи цей Договір, Замовник гарантує, що володіє необхідним обсягом правоздатності та дієздатності та діє у своїх інтересах.

9.4. Замовник не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди на те Виконавця.

9.5. Сторони домовились, що достатньою письмовою формою листування між ними є адреси електронної пошти. У випадку, якщо Замовник не вказав актуальну адресу електронної пошти, Виконавець має право використати мессенджер Telegram для листування.

9.6. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку та зберігання своїх особистих персональних даних, переданих шляхом замовлення Послуг на Сайті, також гарантує, що всі персональні дані, передані про користувачів (клієнтів Замовника) є належним чином зібрані з отриманням дозволу на обробку від них. Персональні дані обробляються та зберігаються з метою забезпечення реалізації відносин, що виникли на підставі цього Договору, а також в інших цілях, які не суперечать законодавству України.

9.7. Виконавець розуміє та погоджується, що інформація, що міститься у цьому Договорі та у документах, підписаних в його межах, а також уся інформація, до якої має доступ Виконавець під час надання Послуг за цим Договором, інформація про клієнта Замовника, інформація, відображена у Даних є конфіденційною (надалі – Інформація) та не може бути розголошена чи передана третій стороні без попереднього погодження Замовника.

9.8. Виконавець зобов’язується обмежити коло осіб, яким надається доступ до інформації, мінімальною кількістю осіб, яким розумно мати до неї доступ для надання Послуг за цим Договором.

9.9. Для всіх Тарифів надається Технічна підтримка від Виконавця, третіх осіб, які ним залучені. Технічна підтримка розміщена в розділі “Контакти” за посиланням на Сайті: https://linktrust.com.ua/contacts. З моменту звернення Виконавець надає відповідь терміном від 1 години до 12 годин в будні дні, в залежності від складності звернення. Технічна підтримка працює в будні дні з 9:00 - 20:00 год.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП КОРОНЕЦЬ ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ

РНОКПП 3485907232

Виписка з ЄДР юр.осіб, ФОП та ГФ  №2000800010001006052 від 15.09.2023 р.

р/р IBAN: UA303220010000026006310030457, Акціонерне товариство: УНІВЕРСАЛ БАНК

Тел. +38(063)-697-38-82

Е-пошта: [email protected]